Vietnamese

Services

Sundays 10-11:30AM Worship Service | 6-7:30PM Family Connect Groups | Mid-Week 6:30-8:00PM His Ways Journey Groups

Vietnamese

Hi-Thánh Báp-tít Vit-nam ti Springdale mến chào qúy-v !

Vì Đc Chúa Tri yêu thương thế gian, đến ni đã ban Con mt ca Ngài,hu cho h ai tin Con y không b hư mt màđược s sng đi đi. Giăng 3:16

Ngày Ch-nht
10 - 11:30 am sáng - Giờ Thờ-phượng Chúa

Kinh-Thánh, sách Truyn Đo 1:2-3, 14 (Ecclesiastes 1:2-3, 14)

1:2 Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.
1:3 Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thìđược ích lợi chi?
1:14 Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.

Suy gm Kinh-Thánh

Lẽ thật cho đời sống

Thưa quýông bà anh chị em, lời Chúa có bày tỏ cho chúng ta biết rằng là mọi việc làm ra dưới mặt trời này đây chỉ là ngắn ngũi, tạm bợ, hư không, chóng qua, chóng tàn. "Hư không của sự hư không, thảy đều hư không." Loài người bởi cớ tội lỗi nên bị xa cách Chúa, sâu tận trong đáy lòng chúng ta, con người ta luôn cảm thấy thiếu thốn một cái gìđó màđịa vị, tiền tài, vật chất... cũng chẵng có thể làm cho thõa lòng và lắm lúc tuyệt vọng, thật là một trống rỗng lớn mà chỉ có Chúa mới khõa lấp được. Qúy ông
bà anh chị em có muốn nhận được sự hy vọng và bình an thật từ nơi Chúa chăng?
Mời quý-vị hãy tìm đến với Đức Chúa Jêsus ngay bây giờ, cầu nguyện tin nhận Ngài làm Cứu Chúa cho chính đời sống mình, thì Chúa sẽ ban cho qúy vị cóđược sự sống đời đời và lòng được bình an.
Cám ơn Chúa, chính đời sống tôi đây đã kinh nghiệm được điều này để mà chia xẻ với
qúy vị.

M.S. Nguyễn A. Nghiã