Springdale Baptist Church Header
vietnambanner
 
 
 
Come and visit our Vietnamese-speaking service!
Sunday at 10:00am: Worship Service
Nigha   Connie 1
Nghia Nguyen, Pastor
Phone: (817) 994-7178
 Hội-Thánh Báp-tít Việt-nam ở tại Springdale mến chào qúy-vị !
 
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài,hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16
 
Ngày Chủ-nhật
10 - 11:30 am sáng - Giờ Thờ-phượng Chúa

Kinh-Thánh, sách Truyền Đạo 1:2-3, 14 (Ecclesiastes 1:2-3, 14)
 
1:2 Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.
1:3 Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi?
1:14 Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.
 
Suy gẫm Kinh-Thánh
 
Lẽ thật cho đời sống
Thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa có bày tỏ cho chúng ta biết rằng là mọi việc làm ra dưới mặt trời này đây chỉ là ngắn ngũi, tạm bợ, hư không, chóng qua, chóng tàn. "Hư không của sự hư không, thảy đều hư không." Loài người bởi cớ tội lỗi nên bị xa cách Chúa, sâu tận trong đáy lòng chúng ta, con người ta luôn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó mà địa vị, tiền tài, vật chất... cũng chẵng có thể làm cho thõa lòng và lắm lúc tuyệt vọng, thật là một trống rỗng lớn mà chỉ có Chúa mới khõa lấp được. Qúy ông
bà anh chị em có muốn nhận được sự hy vọng và bình an thật từ nơi Chúa chăng?
Mời quý-vị hãy tìm đến với Đức Chúa Jêsus ngay bây giờ, cầu nguyện tin nhận Ngài làm Cứu Chúa cho chính đời sống mình, thì Chúa sẽ ban cho qúy vị có được sự sống đời đời và lòng được bình an.
Cám ơn Chúa, chính đời sống tôi đây đã kinh nghiệm được điều này để mà chia xẻ với
qúy vị.
 
M.S. Nguyễn A. Nghiã

 

facebook  twitter  youtube  rss  logo-1810311547  Springdale Baptist Church | 3016 Selma Street, Fort Worth, TX 76111 (MAP) | 817-831-0754

 

 

Clicky